Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Meebeslissen en meedenken door ouders is op de basisschool een heel gewone zaak. Terecht ook, want u wilt tenslotte dat uw kind goed onderwijs krijgt en naar een school gaat die goed bij uw kind past. Meebeslissen en meedenken is zelfs wettelijk geregeld in de ‘Wet op de Medezeggenschap Onderwijs’. Deze wet zegt dat er op iedere school een medezeggenschapsraad (MR) moet zijn.

Samenstelling MR

In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders en van het team. De MR heeft een aantal in de wet genoemde taken en bevoegdheden en is daarnaast bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen.

Oudergeleding:

  • Sjoerd Willemse (voorzitter)
  • Sophia Ramjiawan
  • Teun Kuijken

Leerkrachtgeleding:

  • Sharyl van Harlingen
  • Mirjam van Es
  • Cielke Kramp

Taken MR

Tot de taken van de MR behoren o.a. het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school, het waken voor discriminatie, het bevorderen van gelijke behandeling in gelijke gevallen.

MR-vergaderingen

De medezeggenschapsraad van De Vlaamse Reus vergadert ongeveer zes keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar, maar in bepaalde gevallen kan een gesloten vergadering worden gehouden, bijv. wanneer er over personen wordt gesproken. Mocht u vragen, ideeën of kritiek hebben, dan kunt u hierover contact opnemen met één van de leden van de MR; de namen van deze leden worden in de schoolagenda gepubliceerd. Na de verkiezingen worden de nieuwe leden ook via de school-app bekend gemaakt. Ook de vergaderdata kunt u terugvinden in de app. De vergaderingen worden op school gehouden, beginnen om 19.00 uur en sluiten circa 21.00 uur.

Contact met de MR

Wilt u als ouder meebeslissen en meedenken over het onderwijs dat uw kind krijgt op de Vlaamse Reus? Iets op de agenda zetten van de MR of meer informatie over een bepaald onderwerp? Mail dan naar mr@devlaamsereus.nl

MR Notulen

MR Agenda

Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl